Zasady

ZASADY GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW NA PRACE KONKURSOWE W „KONKURSIE DLA SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI” („KONKURS”) W ETAPIE KRAJOWYM

 


 

Postanowienia ogólne

§1

1. Głosowanie Internautów w serwisie www.sko.edu.pl/konkurs („Serwis”) organizowane jest wyłącznie w celu wyłonienia laureata Nagrody Internautów w Etapie Krajowym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności (edycja 2016/2017) wg niniejszych zasad („Zasady”).

2. Warunki Konkursu określone są w regulaminie Konkursu, dostępnym pod adresem https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/. Pojęcia użyte w Zasadach, o ile nie są zdefiniowane w Zasadach, zostały zdefiniowane w regulaminie Konkursu.

3. Organizator Konkursu zlecił wykonywanie poszczególnych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem Głosowania Internautów spółce Agencja K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44a („K2”).Termin

§2

1. Głosowanie Internautów będzie trwało od dnia 10.08.2017 r. do dnia 10 września 2017 roku.


 

Przedmiot Głosowania Internautów

§3

1. Zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu na Etapie Krajowym można głosować na 1 (jedną) z 11 (jedenastu) Prac Konkursowych Laureatów Etapu Regionalnego, którzy otrzymali Nagrody I stopnia.


 

Cel Głosowania Internautów

§4

1. Prace Konkursowe zostają poddane ocenie Internautów, którzy w procesie Głosowania Internautów wyłonią 1 (jedną) Pracę Konkursową spośród prezentowanej 11 (jedenastki).

Uprawnienie do uczestniczenia w Głosowaniu Internautów

§5

1. Udział w Głosowaniu Internautów jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uprawnionymi do Głosowania Internautów są wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie z niżej wymienionych warunków (łącznie):

1) ukończyły przed datą oddania głosu 13 (trzynaście) lat,

2) w przypadku osoby niepełnoletniej oraz/lub ubezwłasnowolnionej uzyskały uprzednią zgodę opiekuna prawnego na oddanie głosu,

3) posiadają dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej,

4) zapoznały się i zaakceptowały Zasady.


 

Zasady Głosowania Internautów

§6

1. Internauci oddający głos w Głosowaniu Internautów („Głosujący”) przez oddawanie głosów kwalifikują daną Pracę Konkursową na odpowiednim miejscu listy rankingowej w rywalizacji o Nagrodę Internautów.

2. Przed oddaniem głosu, Głosujący musi dokonać rejestracji w Serwisie. Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” znajdującego się przy wybranej Pracy Konkursowej, która zdaniem Głosującego powinna zwyciężyć rywalizację.

3. Głosujący może oddać tylko 1 (jeden) głos na 1 (jedną) z Prac Konkursowych.

4. Zabronione jest korzystanie z metod lub oprogramowań mających na celu wygenerowanie przez Głosującego większej liczby głosów niż 1 (jeden) lub zakłócających działanie Serwisu

5. K2 dokonuje w trakcie trwania Głosowania Internautów weryfikacji zgodności oddanych głosów z Zasadami.

6. W przypadku, gdy Organizator lub/oraz K2 poweźmie uzasadnioną wątpliwość, co do naruszenia przez Głosujących zasad oddawania głosów, Organizator jest uprawniony do powzięcia decyzji o umorzeniu głosów, co do których istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony.


 

Wynik Głosowania Internautów

§7

1. Zgodnie z §6 ust. 1, im więcej głosów zdobędzie dana Praca Konkursowa tym wyższą lokatę zajmuje w rankingu Prac Konkursowych.

2. Wyłącznym kryterium decydującym o uplasowaniu się danej Pracy Konkursowej na danym miejscu listy rankingowej jest liczba zgromadzonych przez daną Pracę Konkursową głosów, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3.

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej Prac Konkursowych zgromadzą identyczną liczbę głosów, o uplasowaniu się danej Pracy Konkursowej na ostatecznej liście rankingowej Głosowania Internautów decyduje kryterium czasowe – im wcześniejsza data/godzina zgromadzenia danej liczby głosów tym wyższa lokata.


 

Odpowiedzialność

§8

1. Głosujący przez fakt oddania głosu potwierdza, że spełnia warunki uprawniające do Głosowania Internautów określone w treści Zasad.


 

Nagrody oraz termin i sposób ogłaszania wyników

§9

1. Szkole, z której pochodzi Praca Konkursowa, która zwycięży w Głosowaniu Internautów w Serwisie przyznana zostanie Nagroda Internautów określona w regulaminie Konkursu w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Fundatorem Nagrody Internautów jest Organizator.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 nie podlega zamianie na inne nagrody.

3. Wyniki Głosowania Internautów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce SKO oraz na stronie www.sko.edu.pl/konkurs najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.


 

Przetwarzanie danych osobowych

§10

1. Głosowanie Internautów związane jest z przetwarzaniem przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 15 danych osobowych Głosującego w zakresie koniecznym do jego przeprowadzenia (tj. imion i adresów e-mail Głosujących).

2. Administratorem danych Głosujących w zakresie jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 15.

3. Dane Głosujących są zbierane i będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Głosowania Internautów.

4. Głosującemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

5. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe.

6. Podanie przez Głosującego jego danych osobowych jest niezbędne do organizacji Głosowania Internatów zgodnie z Zasadami.


 

Postanowienia końcowe

§11

1. Wszelkie pytania dotyczące zagadnień związanych z Głosowaniem Internatów należy kierować na adres: sko@pkobp.pl.

2. Do reklamacji związanych z Głosowaniem Internatów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Konkursu.